facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


02.03.2020

Сдружение "Гаврош" гр. Варна стартира изпълнението на проект „НЕуязвими”, финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. 

Целта на проекта е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Целевите групи на проекта са 8 ромски младежи, настанени в Наблюдавано жилище и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост към Сдружение „Гаврош”, както и 25 граждани с различна експертиза, включени в дейностите като доброволци. Проектът е насочен и към публичните институции, свързани със защитата на човешките, гражданските, социалните, здравните, трудовите и др. права на уязвимите хора.
Основните дейности по проекта са:
1.    Оценка на нуждите и знанията на младежи и доброволци за човешките права, нормативните документи, институциите, свързани със защитата им, сферите за прилагане, нуждата от подкрепа.
2.    Практическо обучение по права, даване на мнение и активно участие на ромски младежи от двете услуги на сдружението.
3.    Подбор и въвличане на млади хора и доброволци – ще привлечем до 25 доброволци с различен опит, които да подкрепят младежите.
4.    Обучение на доброволците по отношение разбирането за правата на човека, малцинствата, хората с увреждания, нормативните документи и институциите, отговорни за защита на правата, и особеностите на ромски младежи в социални услуги.
5.    Проучване на средата и провеждане на кампания по застъпничество по проблем,  свързан със защитата правата на ромските младежи. В тази дейност предвиждаме провеждането на 4 срещи на младежите и доброволците с представители на институции, на които те ще представят своето мнение за съществуващи проблеми с правата им и идеи за разрешаването им.

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8727 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.