facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Търсим доброволци!
01.04.2020

През месец март Сдружение "Гаврош" стартира изпълнението на проект „НЕуязвими”, финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Целта на проекта е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

 

Важна част от дейностите по проекта е включването на млади хора с различен опит като доброволци. Тяхната роля ще бъде да подкрепят младежите от Наблюдавано жилище и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, като заедно с тях се обучават и изследват проблеми в сферата на човешките права. 

 

Желаещите да се включат в проекта като доброволци могат да ни пишат на office@gavroche-bg.org и да получат повече информация тук:

https://timeheroes.org/bg/gavrosh/podkrepi-mladezhi-neravnostoino-polozhenie-choveshki-prava

 

Информация за проекта тук: http://gavroche-bg.org/bg/news-view/194.html

 

Набирането на доброволци ще продължи до края на месец май 2020г. По проект през месец юни е планирано еднодневно обучение на доброволците, в което ще бъдат разяснени ролите, времето и дейностите за участие, като всеки доброволец ще може да си избере как да подкрепи нас и младежите, с които работим. Тази подкрепа ще продължи през месеците до февруари 2021г. и ще е свързана с интересни срещи и събития.

ВАЖНО! Предвид извънредното положение и неяснотата относно това, как ще се развие ситуацията с коронавируса в следващите месеци, имаме готовност да променим графика на дейностите по проекта. Всяка среща и групова дейност ще бъде планирана и проведена след премахването на рисковете за здравето на всички ни. Дотогава нищо не ни пречи да си общуваме онлайн и Ви насърчаваме за това!

Контакти въввръзка с набирането на доброволци:

Дора Атанасова - 0878 140021

Цветанка Ковачева - 0885 849914

e_mail: office@gavroche-bg.org

Очакваме Ви!

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8727 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.