facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


22.05.2020

През месец април и май започнахме проучване сред младежите, настанени в Наблюдавано и Защитено жилища, относно знанията и разбиранията им за човешките права и трудностите в защитата им като уязвими хора. Младежите попълваха анкета, създадена като част от дейност "Оценка на нуждите" по проект "НЕуязвими", финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Отговарянето на въпросите се оказа трудно за повечето от младежите. Всички са израснали в специализирани институции, нямат достатъчно опит по темата и признават, че не познават повечето си права. След приключване на проучването заедно с тях ще подготвим важните теми, по които да организираме обучения с цел повишаване на знанията им за човешките права, институциите, които могат да ги защитят, преодоляване на проблеми, свързани със социалния им статус на уязвими хора, живеещи в социална услуга и нямащи подкрепа на семействата си.

Анкета със сходни въпроси бе изготвена и за доброволците, които искаме да включим в дейностите по проекта. До този момент имаме над десет желаещи да подкрепят младежите в хода на проекта, за което сме благодарни. Поради извънредното положение и противоепидемичните мерки много хора предпочитат да не се включват в доброволчески инициативи, поради което се увеличава срокът на кампанията за набиране на доброволци, като се надяваме, че в следващите месеци ситуацията ще се промени и още граждани ще се включат в инициативата. Следим промените и сме готови да променим графика на някои дейности, така, че да не се налага излагане на риск и нарушаване на мерките. Групова дейност няма да бъде проведена преди това да бъде напълно безопасно!

Ако още не сте попаднали на нашата инициатива, можете да я видите тук: https://timeheroes.org/bg/gavrosh/podkrepi-mladezhi-neravnostoino-polozhenie-choveshki-prava

Контакти във връзка с набирането на доброволци:

Дора Атанасова - 0878 140021

Цветанка Ковачева - 0885 849914

e_mail: office@gavroche-bg.org

Очакваме Ви с нетърпение!

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8727 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.