facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Всички хора са равни!
19.06.2020

На 18 юни в Наблюдавано и Защитено жилища започнахме първата от серия сесии, посветени на човешките права, които са част от дейностите по проект „НЕуязвими“, финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg.

Темата на сесията бе „Общи човешки права“. В нея разгледахме кои са правата на човека, откъде произлизат, кои са нуждите и потребностите, заставащи в основата на правата, кои са международните документи, които ги описват. Въпреки трудната терминология и материя, млаеджите добре се ориентираха в основните права, като ги обсъдихме през различни ситуации от ежедневието. Те посочиха случаи на нарушаване на нечии права, особено, когато става дума за насилие. 

Внимание отделихме на уязвимите групи в обществото, които имат нужда от повече подкрепа и защита на правата им. Всички участници са единодушни, че хората са равни и трябва отношението към тях да е еднакво, независимо какъв е поризходът им, бедни ли са или богати, от коя държава са. Според тях много често жените и децата са жертва на насилие, а не трябва да е така. Също така, впечатление на младежите прави, че, въпреки разписаните права, много хора ги нарушават и не получават нужното наказание.

В края на сесията разгледахме кои са основните институции в България, към които различните уязвими групи хора могат да се обрънат за подкрепа, както и които са отговорни да бъдат защитени правата им.

В обучението включихме игри и работа по групи с активно участие на всички и дискутиране на обсъжданите теми. Така, докато учихме, се и забавлявахме.

В проекта е предвидено включването и на доброволци. Ако желаете да подкрепите младежите в процеса на учене на темите за правата и искате да се включите в едно вълнуващо проучване на проблеми, свързани с нарушаването на правата, не се колебайте - пишете ни на office@gavroche-bg.org. 

 

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8727 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.