facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Обучение на доброволци
29.06.2020

На 27ми юни проведохме еднодневно обучение на доброволците, които ще подкрепят младежите от Защитено и Наблюдавано жилища по време на проект "НЕуязвими", финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Заедно с тях разгледахме какво представляват правата на човека и защо е необходимо да се образоваме в тази сфера. Важен момент бяха дискусиите за това какви са особеностите и трудностите на младежите, живеещи в социални услуги и нямащи семейна подкрепа, кое ги прави уязвими и как може да им се помогне да опознаят своите права по-добре и да ги защитават.

Сред темите, които засегнахме, бяха колко е важно да даваме своето мнение и да участваме в процесите, които ни касаят, колко трудно е това за всеки един от нас в ежедневието. Чрез ролеви игри и обсъждания изведохме кое пречи на уязвимите хора да упражняват тези си права. Денят приключи с разпределяне на задачите между доброволците и след много смях и взаимно споделяне оформихме едни прекрасни бъдещи взаимоотношения.

Благодарим на всички участници и вярваме, че интересното тепърва предстои!

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8727 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.