facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Втора сесия
22.07.2020

На 20ти юли с младежите в Наблюдавано и Защитено жилища проведохме втора сесия, посветена на човешките права. Дейността е част от проект "НЕуязвими", финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. В сесията участие взеха и доброволци.

Темата на сесията бе "Права, правила, привилегии, задължения, нужди, желания". Разгледахме приликите и разликите между термините, дискутирахме задълженията и правата на служителите на работното им място и направихме паралел с правилата в социалните услуги. След кратко упражнение достигнахме до изводи, че правилата са необходими и не можем да се лишим от някои от тях, тъй като това би поставило потребителите в рискови ситуации, както и ще доведе до нарушаване на реда и правата им. 

Интересна част от дискусията бе уточняването на разликите между нужди и желания. Участниците си дадоха сметка, че често двете неща се бъркат и всеки се стреми да задоволи желанията си, което не винаги е полезно или гарантира пълноценен живот.

Във втората част на сесията разгледахме отново различните групи уязвими групи в обществото, като акцент поставихме на малцинствата и хората с увреждания. В малки групи младежи и доброволци се опитаха да опишат какви са потребностите на избрани от тях уязвими групи - хора с физически увреждания и с психически заболявания, деца и възрастни хора. Всички видяха колко е трудно да се задоволят всички нужди, както и че в обществото няма достатъчно условия това да се случи. Така преминахме към последната подтема за деня - какво са предразсъдъците и дискриминацията. Обсъдихме колко често в ежедневието се сблъскваме с такива, дори, че самите ние лесно мислим по този начин. Най-недоволни младежите бяха от предразсъдъка, че хората с увреждане са хора "втора ръка", с което никой не се съгласи и всички вярват, че трябва да се борим с него. Заключихме, че хората не трябва да се обобщават, че по този начин се изпуска ценното и индивидуалното и може да се стигне до дискриминация и агресия. След това разгледахме различни видове дискриминация и потърсихме реални примери.

Доброволците подкрепиха младежите, като водеха някои от упражненията и даваха примери от своя живот, за което сме много благодарни. Следва проучване на проблеми, свързани с дискриминация в обществото спрямо хората с увреждания и в социални услуги. Ще бъде интересно!

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8727 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.