facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Как да защитавам правата си?
24.08.2020

На 20.08.2020г. с младежите от Наблюдавано и Защитено жилища се проведохме поредното обучение, което е третата от 6 сесии, посветени на човешките права. Дейността е част от проект "НЕуязвими", финансиран от Фонд активни граждани по финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg.

Темата на сесията беше „Какви проблеми и трудности имам при защита на моите права?“ и в разработването и провеждането й участие взеха двама доброволци. Проведохме интересни дискусии, в които обсъдихме различни ситуации, свързани с правата. Всички младежи изказаха единодушно мнение, че децата и младежите от институции често са ощетени и не получават добро образование, че търпят и различно отношение в обществото. Пример, който обсъдихме, бе даден от един от младежите, според който фактът, че е учил в помощно училище, сега му пречи да продължи образованието си, а е учил в такова училище, защото е било единственото достъпно за институцията, в която е израснал.

В работата по темата разгледахме различни казуси за нарушени права на хора от ромска общност или с увреждания и всеки свободно изразяваше мнението си по отделните въпроси. Отново работихме в малки групи и бе дадена възможност за активно участие на всеки. 

Във втората част на сесията обсъдихме рисковете за младежите в социални услуги и за други уязвими хора, по отношение защитата на правата им. Дискутирахме върху казуси, свързани с постъпване на работа, отношение от работодател и колеги, влияние на решение на ТЕЛК комисия за намиране на подходяща работа, както и интергрирането в училище на децата от ромските квартали.

Доброволците подкрепяха младежите в дискусиите, организираха игри за раздвижване и самите те споделиха, че им е много интересно и научават много нови неща.

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.