facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Мнение и участие
24.09.2020

На 23.09.2020г. с младежите от Защитено и Наблюдавано жилища се впуснахме в поредното предизвикателство по отношение на човешките права - как да даваме мнение и как да участваме в процесите, които ни касаят. Сесията е част от серия обучения по права, реализирани по проект "НЕуязвими", финансиран от Фонд активни граждани по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg.
В четвъртата сесия, посветена на участието, се включиха двама доброволци, които заедно с младежите дискутираха и работиха в групи по въпроси, свръзани с темата. Припомнихме си основните документи, регламентиращи човешките права, кои са уязвимите групи, най-често засегнати от нарушаване на правата им и говорихме дълго за това, колко е важно да се подготвят потребителите на социални услуги и не само, да изразяват мнение и да се включват активно в процесите, които ги касаят. Организирахме практически упражнения с реални казуси и ситуации от жилищата, през които младежите, подкрепени от доброволците, да преживеят значението на участието.
За всички участници в сесията даването на мнение е важно и свързано с чувството за удовлетвореност. Според тях, за да се чувстват хората по-щастливи, те трябва да бъдат информирани и подкрепени да са част от нещата, които ги засягат. Младежите се сетиха колко често в миналото си не са били питани и не са участвали във взимането на решения и си дават сметка как това ги е наранявало, карало ги е да се чувстват по-слаби и непълноценни.
Темата породи много въпроси и даде начало на нови идеи за подобряване на съвместния живот в социалните услуги. Доброволците също преоткриха някои неща и си взеха много от сесията.

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.