facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Изследване на средата
22.10.2020

На 19.10. продължихме работа по темите за човешките права, заложени в обучението на младежите от Наблюдавано и Защитено жилища като част от дейностите по проект "НЕуязвими", финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg

Запознахме се с това какво представлява информацията, какви начини има за нейното създаване и съхранение, какво е приложението й и къде може да се тръси. И този път младежите бяха подкрепени от двама доброволци, заедно с които преминаха през разглеждането на казуси, търсиха отговори и споделяха мнения. Темата се оказа трудна и абстрактна, но за всички се изясни ролята на информираността при търсенето на решение на проблеми и затруднения. 

По време на сесията стимулирахме всеки да изразява мнение, да задава въпроси и да влиза в различни роли - записване на отговорите, презентиране, участие в груповата дискусия. Внимание отделихме на въпроси като: с кого да говоря, за да реши проблемите ми?; трудности пред хората от уязвими групи; достъп до информация; намиране изход в трудна ситуация. Припомнихме различните институции, към които можем да се обръщаме в различни ситуации, както и че е важно да се научим да проучваме средата, в която живеем/ работим. Говорихме за това какво е среда, какви ресурси можем да открием в нея и как да разграничаваме инстинската информация от фалшивата. 

Важен извод, до който участниците достигнаха, бе, че когато някой е успял да разреши свой проблем, трябва да споделя опита си с другите и така да им бъде полезен.

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.