facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

ТЪРСЕНЕ НА ПОДКРЕПА
25.11.2020

На 24.11. с част от младежите проведохме шестата и последна сесия по темите за човешките права, дейност по  Проект "НЕуязвими", финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. По време на обучението разгледахме начините за защита при нарушаване на човешките права - кои са институциите, какво е "омбудсман". Участниците разбраха, че международните институции имат много специфични функции и работят въз основа на различни международни споразумения и те могат да се използват само, ако първо сме опитали всички обикновени механизми за подаване на жалби на национално ниво. В малки групи и поединично младежите се занимаваха с въпроси какви действия трябва да предприемат в конкретни ситуации.

Тъй като разрешаването на проблеми не винаги зависи от инстутуции, поговорихме и за привличането на подкрепа от обществото. Обкъдени бяха различни кампании на сдружението - за доброволци, за подпомагане на деца и семейства, за подкрепа на младежите в социалните услуги. Всеки участник сподели впечатлението си от наблюденията си през последните години какви хора са ги подкрепяли и защо. Наши доброволци по проекта се включиха дистанционно като разказаха защо те са избрали да участват в този проект. Всички заедно заключиха, че е нужно постоянно да се изваждат проблемите с човешките права на дневен ред, повече хора да научават и да се въвличат в преодоляването им.

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

 

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.