facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

ТЪРСЕНЕ НА ПОДКРЕПА
27.11.2020

На 26.11. проведохме последната тема от обученията по човешки права и с останалите младежи в социалните услуги. Дейността е  част от  Проект "НЕуязвими", финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. По време на обучението разгледахме начините за защита при нарушаване на човешките права - обсъдихме европейските институциите, документите и процедурите за защита на правата и действие при нарушаването им, ролята на омбудсмана. Обсъдихме, че в гр. Варна и омбудсман по правата на хората с увреждания. Разгледани бяха конкретни ситуации и как да се действа в тях.

Както и с предната група, поговорихме и за привличането на подкрепа от обществото. Обкъдени бяха различни кампании на сдружението - за доброволци, за подпомагане на деца и семейства, за подкрепа на младежите в социалните услуги. 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.
 

 

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.