facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


18.12.2020

Продължаваме с работата по проект "НЕуязвими", финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. През декември, с оглед спазване на противоепидемичните мерки, с младежите и доброволци продължихме да разговаряме онлайн по въпросите за правата на хората от уязвими групи. Многократно се връщахме към проучванията, направени за правата на работното място на хората с увреждания и правото на образование. С младежите заключихме, че имат нужда от подкрепа и повече инфорамция за това как и къде могат да търсят защитени работни места, какви възможности има за получаване на допълнителна подкрепа. Много сме щастливи, че повечето от младежите в социалните услуги имат постоянна работа и те самите се чувстват подкрепени от работодателите си. Доброволците с удоволствие слушаха разкази от ежедневието на работните им места и споделяха за своите.

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.