facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Среща в център Работа
11.01.2021

На 7.01.2021г. се проведе среща между членове на екипа, младежи, доброволец и представител на Дирекция „Регионална служба по заетостта”, Център „Работа“, гр. Варна. На срещата екипът представи накратко проект „Неуязвими“, финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg, младежите и социалните услуги, в които живеят. Тема на срещата бе „ Рискът от дискриминация в областта на заетостта за млади роми от социални услуги и младежи с умствена изостаналост?“.

В хода на срещата, която се проведе пред център „Работа“, групата дискутира какви видове дискриминация на работното място са възможни, защо и как се проявява  дискриминация на основа етнос и увреждания, как могат да се предпазят младежите. Представителят на институцията запозна накратко присъстващите с професията „кариерен консултант“ и услугите, които предлага Дирекция даде примери за дискриминацията при наемане на работа, когато служител или кандидат за работа се третират неблагоприятно поради това, че са роми или лица с увреждания. Няколко пъти наблегна, че е неправомерно дискриминирането въз основа на етнос, религия, пол или увреждане при наемане на работа или на работното място. Възникнаха въпросите:

Кога уволнението от работа е дискриминация и кога правов акт?

Винаги ли, когато се отказва работна позиция на роми или хора с увреждания, е дискриминация?

Основни изводи

1. Основен принцип в трудовите отношения е принципът за равенство във възможностите и премахване на дискриминацията. Изискването да се предоставят равни възможности на всички хора, да се създадат условия и предпоставки всеки човек да получи еднакъв старт в труда и професионалното развитие, произтича от това, че всички хора са свободни и равнопоставени.

2. Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия, за която има необходимите знания и умения. Отказ от назначаване на определена работна позиция, поради това че кандидатът за работа не отговаря на условията за назначаване, не е дискриминация.

3. Задължение на работодателите е да третират служителите си и кандидатите си за работа еднакво без значение техния расов или етнически произход, независимо, че това може да не се отразява положително на дейността им.

4. Дискриминацията на работното място се случва, когато индивидът е третиран неблагоприятно поради редица фактори. 

Представителят на център Работа“ разказа за някои от програмите на дирекцията, насочени към хора от уязвими групи, в които се предвиждат „ментори“ – лица, които наблюдават и подкрепят новоназначените лица от уязвими  групи, следят тяхната адаптация на работното място и разговарят с работодателите. От споделеното научихме, че тази практика може да се ползва за защита от различно третиране на работното място, но за подкрепа на работодателя и останалите работници, за да няма конфликти, дискриминация и в крайна сметка напускане на работа.

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.