facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Среща с Д"СП"
13.01.2021

На 8.01.2021г. се проведе среща между членове на екипа, младежи, доброволец и представител на Дирекция „Социално подпомагане”, отдел Информационно обслужване на хора с увреждания, гр. Варна. Срещата е част от дейностите по проучването на проблеми, свързани със защитата на човешките права по проект "Неуязвими", финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg.

Основните теми на срещата с представителите на институцията бе „ Рискът от дискриминация при млади роми и хора с увреждания", "Право за ползване на социални услуги и подкрепа на тези, които вече ползват такива“.

В хода на срещата групата дискутира какви са видовете социални услуги, начините за кандидатстване и оказването на помощ в целия процес. Обсъдени са рисковете от дискриминация на сонавата на етнос и грамотност, как дирекцията осигурява подкрепа на лицата, които не се справят с документите, информирането за вариантите. Участниците дадоха примери за ситуации, в които младежи от ромски произход и с умствена изостаналост не са били зачетени при контактите си с различни институции или доставчици на обществени услуги. Те споделиха, че трудно разбират законите, не се ориентират в бланките и имат нужда от някой, който да ги съпроводи. Затова, когато подобни младежи са в социални услуги, те са по-защитени, но ако не са обхванати от социални услуги, лесно биват жертви на измами, подписват договори, които не разбират и т.н. От ИОХУСУ ни увериха, че когато в отдела дойде човек, който е неграмотен, има малък капацитет да се справи поради увреждане или е неориентиран, то той получава консултиране, информиране и му се помага да попълни съответните документи, за да получи помощ/ услуга.

Представителите на институцията запознаха накратко присъстващите с промените в законодателството, услугите за хора в риск и хора с увреждания на територията на град Варна. Няколко пъти се наблегна, че е неправомерно дискриминирането въз основа на етнос, религия, пол или увреждане при ползване на социални услуги и социални помощи. Възникнаха въпросите:

1. От къде и как младите ромите и хората с увреждания без семейна подкрепа могат да разберат за социални услуги, които могат да ползват?

2. Винаги ли, когато се подадат документи за ползване на социална услуга, тя трябва да бъде предоставена на желаещия?

3. Всеки ли има право на парични помощи?

В уточняването на тези въпроси пред младежите от социалните услуги се включиха и служителите на Сдружение „Гаврош”, които дадоха примери за аргументирани откази за настаняване в социални услуги. Подчерта се, че социалните услуги се ползват от определени целеви групи и, когато лицето не е от тях, му се отказва предоставяне на социална услуга.

Основни изводи

1. Социалните услуги и социални помощи в България се предоставят на граждани, които отговарят на определени условия, без значение от етнос, наличие/ отсъствие на увреждания, от каква среда идва и т.н..

2. Всеки, който желае да ползва социална услуга или парична помощ, може да подаде документи в Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен или настоящ адрес. Ако не може да си попълни необходимите документи може да помоли служител от дирекцията, който да му помогне. Ако му се откаже ползване на социална услуга, поради това че не отговаря на условията, това не е дискриминация.

3. Задължение на всички работещи в социалните услуги е да се отнасят с уважение към потребителите без значение техния расов или етнически произход, независимо, че това може да не се отразява положително на дейността им.

Младежите бяха провокирани да разкажат случки от своя опит, когато са станали свидетели на дискриминация в или извън социалните услуги на основа етнос или увреждане и начините, по които те са реагирали. Представителите на Дирекцията и сдружението запознаха младежите с процедурите за подаване на жалби.

В края на срещата говорихме за това как и от къде могат младежи от ромски произход, с увреждания и от социални услуги и др. уязвими лица да получат информация за подходящи за тях социални услуги в други градове. Служителите на дирекцията предоставиха номерата на служебни телефони за получаване на информация. Казаха на присъстващите на срещата, че индивидуални консултации могат да получат в Дирекция „Социално подпомагане” всеки ден в рамките на работното време. 

Поради интереса към проблемите, свързани с дискриминацията, след срещата групата реши, че ще се потърси възможност за разговор с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.