facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Да разкажем
26.01.2021

На 22ри януари наши доброволци по проект "НЕуязвими", финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg представиха проекта, дейностите и постигнатото пред свои колеги в онлайн среща. В нея се включихме заедно с младежи от Защитеното жилище. След като представихме проектните цел или дейности, доброволците разказаха пред своите екипи с какво са се включили в проекта, какво са научили, кое им е било интересно и ново. От страна на Гаврош също разказахме повече кои сме, какви хора подкрепяме и как се развива проекта. Младежите, макар и малко притеснени от формата на срещата, се представиха и споделиха своите преживявания през последните месеци - контактите си с доброволците, темите за човешките права и обученията.

Пред участниците бе представена кратка презентация за проекта и те бяха приканени да дадат идеи как да разпространим резултатите, как могат повече хора да се включат в предстоящите финални дейности и какви послания да отправим към обществото. Обещахме да продължим да информираме колегите на нашите доброволци и да въвличаме и други желаещи в предстоящите дейности.

Благодарим на Кристина Илиева, която организира срещата, както и на останалите доброволци, които активно подкрепят младежите в проектните дейности и в социалните услуги!

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.