facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

На разговор с полицията
04.02.2021

На 02.02.2021г. се проведе среща между членове на екипа, младежи, доброволци и представител на МВР гр. Варна. Екипът представи целта и дейностите по проект „Неуязвими“, финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Споделена бе информация и за обученията на младежите и доброволците по теми, свързани с човешките права и дискриминацията, както и проучванията, които са предприети. Така основната тема на срещата бе права на младежите при среща с органите на реда и  защита от дискриминация или насилие на обществени места.

В хода на срещата групата дискутира какви видовете лични документи трябва задължително да носим в себе си и как да ги съхраняваме, кога и по какъв начин могат да бъдат поискани от служители на МВР. Обсъдени са рисковете от проява на дискриминация на основата на етнос, увреждане или грамотност по време на полицейска проверка, какви са правомощията на полицаите и как трябва да се държат младежите. Разяснено бе каква информация има и как се съхранява в полицията за всеки гражданин на страната, независимо дали е извършил престъпление или не.

Представителят на МВР запозна накратко присъстващите с дейности на полицията, кой има право да спира гражданите и как е необходимо да се лигитимира. обсъдени бяха случаите, в които полицията може да бъде търсяна за съдействие при нарушаване на правата, как се подава жалба и до кого, какво се случва по време на разпит и т.н. Срещата се оказа много интересна за младежите и доброволците. Всички задаваха въпроси и се интересуваха от повече информация и от страна на служителя на РПУ получихме уверение, че сме добре дошли и друг път за разговори.

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.