facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

На среща с Комисията за защита от дискриминация
03.02.2021

На 1.02.2021г. се проведе среща между членове на екипа, младежи, доброволец и регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Срещата е част от дейността "Проучване на средата" по проект „Неуязвими“, финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Споделена бе информация за обученията на младежите и доброволците по теми, свързани с човешките права и риска от дискриминацията, както и проучванията, които са предприети. Така основната тема на срещата с представителя на комисията бе „Рискът от дискриминация при млади роми и хора с увреждания от социални услуги и как могат да се защитят“.

В хода на срещата, която се проведе в центъра на Варна, предвид противоепидемичните мерки, групата дискутира какви видовете дискриминация съществуват. Регионалният представител на комисията разказа с какво се занимава тя, какви са процедурите и начините за защита от дискриминация. Обсъдени бяха най-често срещаните случая, по които работи КЗД и какво е предприето по тях. Участниците дадоха примери за ситуации, в които младежи от ромски произход или с умствена изостаналост са се почувствали неравностойни при контактите си с различни институции или доставчици на обществени услуги. Те споделиха, че трудно разбират това, което им говорят служителите, не се ориентират в бланките и имат нужда от повече обяснения. Според тях уязвими са най-вече, защото са сами, нямат семейства и хора, които да се застъпят за тях, освен екипите на социалните услуги, но когато им се наложи да живеят сами, ще им бъде много трудно без подкрепа.

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.