facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

КАК ГРАЖДАНИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ НА МЛАДЕЖИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ?
11.02.2021

На 11.02. стартирахме публична кампания под наслов „Уязвими + Подкрепа = НЕуязвими“. Кампанията цели да привлече вниманието на гражданите и институциите към нуждите и възможностите на уязвими младежи към трудова реализация.

Всеки човек, който е в по-уязвима ситуация поради етнически произход, увреждане, социален статус или друго трябва да има равен шанс за реализация. Ромските младежи и младите хора със затруднения в трудоспособна възраст могат да упражняват ефективно правото си на свободен избор на трудова реализация, както и да подобрят качеството си на живот чрез пълноценно включване в обществения живот.

Кампанията е част от проект "НЕуязвими" на сдружение "Гаврош", финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg, който чрез редица обучения за човешките права и срещи с доброволци и институции през изминалата година активно подкрепи ромски младежи, сред които и с увреждания, живеещи в двете социални услуги във Варна. Основната идея на проекта е да защити правата на младежите и да стимулирана активното им участие в процесите, които ги касаят. Освен към ромските младежи и доброволците, проектът е насочен и към публичните институции, свързани със защитата на човешките, гражданските, социалните, здравните, трудовите и др. права на уязвимите хора.

Предвид мерките в страната, кампанията се проведе основно в социалните медии, но все пак младежи и доброволци разговаряха с граждани и други млади хора, предоставяха материали и информация за проекта, трудностите на младежите с увреждания и възможностите за подкрепа.

Линк към кампанията:

https://www.facebook.com/events/251305006659741

 

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Основна цел на проект "НЕуязвими"е подкрепата на ромски младежи, живеещи в социални услуги, за защита на правата им и стимулиране на активното им участие в процесите, които ги касаят, чрез обучение по права и въвличане на млади хора с различен опит.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.