facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Срещи с институции
18.02.2021

На 12.02., въпреки студа, с младежи и доброволци се разходихме из града и посетихме някои от институциите, за да им представим резултатите от проект "НЕуязвими", на сдружение "Гаврош", финансиран от Фонд активни граждани по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. На срещите разказахме за стартиралата кампания на 11.02., предоставихме материали и споделихме идеите за подкрепа на уязвимите младежи.

Младежите и доброволците споделиха своите впечатления пред представители на Дирекция "Социално подпомагане", Полиция, Община Варна и Регионална дирекция социално подпомагане. Те продължиха да раздават материали от кампанията и на граждани, които срещаха.

 

 

Проект „НЕуязвими” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8727 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Фонд активни граждани, www.activecitizensfund.bg.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната информацията се носи от Сдружение "Гаврош" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.