facebook
English

www.gavroche-bg.org

Информиране и консултиране

Лиценз № Л-3129-609 от 30.09.2021г.

В рамките на социална услуга „Информиране и консултиране“ потребителите получават информация за важни за тях неща, психологическо, социално и професионално консултиране и подкрепа.

Предоставянето на услугата се базира на индивидуална оценка на потребностите и план за подкрепа, изготвени с активното участие на потребителите.

Екипът проследява емоционалното състояние на потребителите и стимулира развитието на силните страни:

- осигуряват се подкрепа и условия за лично развитие и изграждане на самоувереност и адекватна самооценка;

- стимулиране за пълноценно осмисляне на своите потребности, желания и възможности и  насочване към развитие и надграждане;

- насочване към разбиране на проблемите и затрудненията и съвместно очертаване на начините за преодоляването им;

Услугата включва консултиране при конфликти и подкрепа за развитие на умения за справяне без агресия в различни житейски ситуации. 

На потребителите по достъпен начин се предоставя информация по теми, свързани с ежедневието, трудовата реализация, продължаване на образованието, избор и включване в обучения и курсове, организиране на свободното време.

Потребителите са информирани и консултирани по отношение на права на човека, нормативни документи, процедури, институции и др. 

Потребителите участват активно:

- имат възможност за споделяне и изграждане на доверителни отношения с членовете на екипа;

- имат активна роля в хода на предоставянето на услугата, предлагат, отхвърлят и поемат задачи;

 - подкрепени са при откриване на проблеми и формулиране на идеи за решения.