facebook
English

www.gavroche-bg.org

Наблюдавано жилище

I.  Цели

Обща  цел

 Създаване на необходимите условия и предпоставки за подпомагане, защита и социална интеграция, реинтеграция и адаптиране на младежите към социалните и икономически изисквания на гражданското общество и работната среда.

Текущи цели

1. Осигуряване на възможности и подкрепа за социално включване.

2. Подкрепа за усвояване на самостоятелен начин на живот всреда близка до семейната.

3. Подкрепа на личната изява и интереси.

4. Осигуряване на подкрепа на младежите за професионално ориентиране, избор на квалификация и намиране и запазване на трудова ангажираност.

II Целева група

- Младежи  на възраст 18-35г., напускащи специализирани институции.

- Младежи  сираци и полусираци.

- Младежи, които не могат да разчитат на подкрепа в семейството и разширения семеен кръг ( от многодетни семейства, с родители страдащи от тежки хронични неинфекциозни заболявания, освидетелствани от ТЕЛК, от социално-слаби семейства).

ІII. Капацитет – едно жилище по 4 места.

ІV. Дейности:

1. Осигуряване на комплекс социални услуги за подготовка на самостоятелен живот:

¨ Настаняване (от 1 до 1,5 год. с възможност за продължаване с още 6 месеца или до завършване на образование за учащите).

¨  Хранене – Осигуряват се седмично средства за закупуване на хранителни продукти. Младежите се учат сами да приготвят храната.

¨  Здравни грижи и помощ, формиране на умения за поддържане на лична и жилищна хигиена – осигурява се наблюдение и подпомагане поддържането на здравословното състояние и личната хигиена на младежите.

¨  Образователна подкрепа – младежите, които са ученици, получават подкрепа за подготовката за училище, осигурява се информация за избор на учебни заведения и квалификационни курсове и обучения.

¨ Професионално ориентиране и консултиране – избор на квалификационни курсове, професионална насоченост, избор на професия; търсене и намиране на работа, използване на интернет за търсенето, интервю с работодател, изготвяне на автобиография, мотивационно писмо; задържане на работа, запазване на отношения с колеги и работодател, постоянство и отговорност.

¨    Организиране на свободното време.

2.   Програми за жизнени умения: Граждански умения, Битови умения, Здравна и сексуална просвета – индивидуални и групови беседи, Групови и индивидуални форми на работа по превенция на насилието, Социални умения.

3. Посредничество при намиране на работа.

4. Работа с общността.

5. Подготовка на младежите за извеждане от жилищата, реинтеграция, започване на самостоятелен начин на живот.

 

За контакти:

Дора Атанасова – социален работник

гр. Варна 9002

кв. Възраждане, бл. 79, вх. Б, ет. 1, ап. 10

тел.:  052 300 229

Моб.: 0878 140021

е_mailoffice@gavroche-bg.org

web: www.gavroche-bg.org