facebook
English

www.gavroche-bg.org

Защитено жилище

 

"Защитено жилище" е Комплекс за социални услуги - държавно делегирана дейност, управлявана от Сдружение "Гаврош" съгласно договор №Д21001742ВН от 01.12.2021г. В него се предоставят следните социални услуги:

Резидентна грижа;

Информиране и консултиране;

Застъпничество и посредничество;

Общностна работа;

Терапия и рехабилитация;

Обучение за придобиване на умения;

Подкрепа за придобиване на трудови умения.

Целева група - пълнолетни лица с увреждания и пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност от преодоляване на последиците от такава ситуация.

Капацитет – 4 места.

Основна цел: Създаване на необходимите условия и възможности за достоен, пълноценен и самостоятелен начин на живот на потребителите в среда, близка до семейната, чрез използване на индивидуалния им потенциал, социално включване и подкрепа за реинтеграция и адаптиране на хората към социалните и икономически изисквания на гражданското общество и работната среда.

Принципи на социалната услуга

- достъпност;

- индивидуален подход;

- всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата чрез различни дейности;

- зачитане правата на потребителите и активно участие;

- гъвкавост и прозрачност;

- участие на всички заинтересовани страни.

 

 

За контакти:

Дора Атанасова – социален работник 

гр. Варна 9020

кв. Възраждане, бл. 79, вх. А, ет. 1, ап. 1

тел.:  052 300 229

моб.: 0878 140021

 


е_mail: office@gavroche-bg.org

web: www.gavroche-bg.org