facebook
English

www.gavroche-bg.org

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

I.  Цели

Обща  цел

 Създаване на необходимите условия и предпоставки за подпомагане, защита и социална интеграция, реинтеграция и адаптиране на хората към социалните и икономически изисквания на гражданското общество и работната среда.

Текущи цели

1. Социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици.

2. Подкрепа за усвояване на самостоятелен начин на живот всреда близка до семейната.

3. Подкрепа на личната изява и интереси.

4. Осигуряване на подкрепа на младежите за професионално ориентиране, избор на квалификация и намиране и запазване на трудова ангажираност.

II.  Целева група

Девойки с лека степен на умствена изостаналост доказана с ЕР на ТЕЛК.

ІII. Капацитет – 4 места.

ІV. Дейности:

1. Осигуряване на комплекс социални услуги за подготовка на самостоятелен живот:

- Настаняване – времетраенето е според нуждите на бенефициента.

- Хранене – Осигуряват се седмично средства за закупуване на хранителни продукти. Девойките се учат сами да приготвят храната под наблюдението на специалисти.

- Здравни грижи и помощ, формиране на умения за поддържане на лична и жилищна хигиена – осигурява се наблюдение и подпомагане поддържането на здравословното състояние и личната хигиена на девойките.

- Образователна подкрепа – девойките, които са ученици, получават подкрепа за подготовката за училище, осигурява се информация за избор на учебни заведения и квалификационни курсове и обучения.

- Професионално ориентиране и консултиране – избор на квалификационни курсове, професионална насоченост, избор на професия; търсене и намиране на работа, използване на интернет за търсенето, интервю с работодател, изготвяне на автобиография, мотивационно писмо; задържане на работа, запазване на отношения с колеги и работодател, постоянство и отговорност, включване в програми за хора с увреждане.

- Организиране на свободното време.

2. Програми за жизнени умения: Граждански умения, Битови умения, Здравна и сексуална просвета – индивидуални и групови беседи, Групови и индивидуални форми на работа по превенция на насилието, Социални умения.

3.  Програми по трудотерапия, културотерапия, арттерапия.

4.  Посредничество при намиране на работа.

5.  Работа с общността.

6. Подготовка на лицата за извеждане от жилищата, реинтеграция, започване на самостоятелен начин на живот.
За контакти:

Дора Атанасова – социален работник

гр. Варна 9002

кв. Възраждане, бл. 79, вх. А, ет. 1, ап. 1

тел.:  052 300 229

моб.: 0878 140021

 

е_mail: office@gavroche-bg.org

web: www.gavroche-bg.org