facebook
English

www.gavroche-bg.org

Лицензи

 

Сдружение “Гаврош” е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност /Удостоверение № 3 от 31.01.2003 г./ и притежава следните лицензи за предоставяне на социални услуги, издадени от Агенция за качеството на социалните услуги:

  • Лиценз № Л-3129-609/ 30.09.2021г. - "Информиране и консултиране"
  • Лиценз № Л-3129-610/ 30.09.2021г. - "Застъпничество и посредничество"
  • Лиценз № Л-3129-611/ 30.09.2021г. - "Общностна работа"
  • Лиценз № Л-3129-612/ 30.09.2021г. - "Терапия и рехабилитация"
  • Лиценз № Л-3129-613/ 30.09.2021г. - "Обучение за придобиване на умения"
  • Лиценз № Л-3129-614/ 30.09.2021г. - "Подкрепа за придобиване на трудови умения"
  • Лиценз № Л-3129-615/ 30.09.2021г. - "Резидентна грижа" с целева група "Пълнолетни лица с трайни увреждания"
  • Лиценз № Л-3129-616/ 30.09.2021г. - "Резидентна грижа" с целева група "Младежи до 25-годишна възраст"