facebook
English

www.gavroche-bg.org

Общностна работа

Лиценз № Л-3129-611 от 30.09.2021г.

В рамките на социална услуга „Общностна работа“, екипът извършва работа на терен сред уязвими общности, групи и семейства в риск, извършва проучване за потенциални потребители в Защитено жилище, подкрепя семействата на потребителите, проучва възможностите за реинтеграция, подкрепя и консултира близки и роднини чрез:

- Предоставяне информация и консултации по проблеми и теми на уязвими групи, семейства в риск (непълни семейства, многодетни родители, семейства с хора с увреждания, пълнолетни лица с увреждания, лица в кризисна ситуация и др.);

- Подкрепа и превенция на отпадане от образователната система, насърчаване за продължаване на образованието. Мотивиране на младежи, прекъснали образованието си, да се върнат в училище или да започнат професионални курсове;

- Подкрепа и консултиране на деца, младежи и лица, живеещи в социална изолация, с цел подобряване на уменията им за включване в социалния живот; 

- Превантивна работа с деца, застрашени да изпаднат на улицата и техните семейства чрез мобилна работа и социално подпомагане  - организиране на кампании за дарения от дрехи, хранителни продукти и др., доброволчески кампании;

- Съвместна работа с други НПО, държавна и местна власт, специалисти лекари, учители, юристи, журналисти, доброволци от страната и чужбина за подобряване благосъстоянието на уязвими групи;

- Участие в кампании за защита правата на хората в риск. Пряка работа с хора в риск по отношение на интеграцията и социализацията им в обществото.

- Работа на терен в райони на града с рискови групи;

- Прилагане на иновативни методи за подкрепа и обучение на рискови общности - организиране на училища за родители, консултации на терен, фамилни конференции, съдействие пред институции, въвличане на граждани в подкрепата

- Работа със семействата за повишаване на родителски капацитет и подобряване на грижите за децата.

- Превенция на насилието над деца /физическо, емоционално, пренебрегване и сексуално/;

- Запознаване с основни нормативни документи, свързани с човешки, социални, граждански, трудови и други права, ролите на институциите, процедури за защита;

- Организиране на срещи с представители на институции за представяне на работата им пред потребителите и търсене на подкрепа;

Услугата може да се предоставя на потребителите в резидентните услуги на сдружението, на техните семейства, близки и роднини, както и на деца и лица по проектни дейности.