facebook
English

www.gavroche-bg.org

Обучение за придобиване на умения

Лиценз № Л-3129-613 от 30.09.2021г.

В услугата се предоставят възможности за различни обучения според особеностите и потребностите на потребителите, насочени към формиране на умения за независимост и самостоятелен начин на живот.

Програма за жизнени умения:  прилагат се индивидуални и групови програми за формиране на социални, граждански и битови умения, здравна и сексуална просвета, превенция на насилието и др. Примерни теми:

- граждански права, права на жената, видове органи за защита;

- правила на общуване, избягване и управление на конфликти, изразяване на мнение и чувства, съобразяване с другия, овладяване на гняв, избор и поддържане на контакти, социално приемливо поведение, вземане на решения и разбиране на собствената роля в обществото;

- умения за управление на личен и общ бюджет, планиране и контрол на разходите, кандидатстване за жилищно устройване;

- умения за поддържане на лична и битова хигиена;

- умения за поддържане на домакинство;

- самостоятелно пазарене и осигуряване на продукти и материали;

- готвене, пране, съхранение на продукти и вещи;

- познаване и ползване на градски транспорт и придвижване в града;

- запознаване с местните институции и развиване на умения за търсене и ползване на общински структури и услуги. Същност и роля на държавата и общината;

- полово предавани болести, отношение към здравето, болнични заведения, прененция на употребата на алкохол, наркотици, тютюнни поризведения;

- форми на физическо, емоционално насилие и пренебрегване – даване и получаване на обич, роля на членовете в семейството, справяне с гняв и агресивно поведение, ролите в семейството, права на човека, домашното насилие и др.

- форми на сексуално насилие - разпознаване на насилника, разлика между любов и секс, проституция, добро и лошо докосване, безопасен секс, полово предавани болести, рискове на средата, начини за въвличане в трафик, последствия и др.;

- форми на насилие в интернет, предпазване от измами, защита на личните данни и др.

Организиране на свободното време:

 – потребителите са насочвани, информирани и подкрепяни самостоятелно да организират свободното си време;

- осигурени са условия за поддържане на контакти със семейството, приятели и други лица;

- осигурява се възможност за разходки, отдих и занимания в заобикалящата среда;

- осигурява се информация за събития, школи, ателиета и работилници в града;

- индивидуални творчески занимания според желанията на потребителите. Осигуряват се материали за креативни занимания;

- екипът информира и насърчава потребителите да се включват в общодостъпни мероприятия като концерти, театри, кина, спортни състезания и др.;

- потребителите с творчески заложби получават подкрепа за развитие и усъвършенстване на уменията в съответната сфера;

- насърчава се доброволчеството сред потребителите и се подкрепят доброволчески инициативи;

- осигурени са връзки и контакти с потребители от сходни социални услуги и съвместни инициативи.

С потребителите периодично се провежда проучване на желанията и нуждите от формиране на знания и умения. Разработват се програми по проекти, насочени към формиране на практически умения в различни сфери на живота. Потребителите активно участват в избора на теми, организирането и провеждането на дейностите. Работи се през призмата на активното участие и консултиране с потребителите. Въвличат се доброволци – хора с различни професии и умения, които подпомагат потребителите за формиране на нови умения и гледни точки.