facebook
English

www.gavroche-bg.org

Резидентна грижа

Лиценз № Л- 3129-615 от 30.09.2021г. 

Услугата създава необходимите условия и предпоставки за подпомагане, взаимопомощ, защита и социална интеграция, реинтеграция и адаптиране на потребителите към социалните и икономически изисквания на гражданското общество и работната среда. В услугата се предоставят комплекс от дейности, насочени към посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата чрез изграждане  и утвърждаване на умения и навици и подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот, в среда близка до семейната.

Настаняване: извършва се в апартамент в жилищен блок,разполагащ с две спални, обзаведени с по две легла, гардероби, нощни шкафчета и др. мебели. Осигурено е лично пространство за всеки потребител. Апартаментът разполага с баня и санитарен възел, които се ползват от потребителите самостоятелно.

Хранене: потребителите се обучават и подпомагат сами да приготвят и съхраняват храната, според индивидуалните им възможности. Осигуряват се средства за пазаруване. Потребителите, подкрепени от екип специалисти избират меню, планират и извършват закупуването на продуктите. В услугата има оборудвана кухня, която се ползва от потребителите. Те се обучават да ползват кухненските уреди. Храненето се извършва самостоятелно в приятна обстановка.

Здравни грижи и помощ, формиране на умения за поддържане на лична и жилищна хигиена: осигурява се наблюдение и подпомагане поддържането на здравословното състояние, жилищната и личната хигиена на потребителите. На всеки потребител се съдейства за избор на общопрактикуващ лекар, достъп до медицински услуги, профилактика, стоматологична грижа, лечение на заболявания, включване в оздравителни и програми, имунизации, диетични потребности, рехабилитация и др. Потребителите се подкрепят за формиране на умения за поддържане на лична и жилищна хигиена - насърчава се самонаблюдението на здравословното състояние и информиране при наличие на проблеми.

Потребителите в услугата получават достъп и до други услуги, предоставяни от сдружението – консултиране, информиране, подкрепа за формиране на социални, трудови и др. умения, организиране на свободното време, терапия, рехабилитация, включване в социализиращи дейности, застъпничество и придружаване до институции, подкрепа за професионална ориентация, намиране и задържане на работа, създаване на подкрепяща среда, продължаване на образованието и включване в квалификационни курсове, според индивидуалните потребности и възможности. Ежедневието им се организира спрямо индивидуалните потребности, възможности и желания.

В работата се въвличат доброволци на различна възраст с различен опит, които изграждат подкрепяща среда, споделят с потребителите информация и съвети за справяне с трудности. В подкрепата на потребителите са въвлечени и техните работодатели, с които се поддържа контакт. Осъществява се контакт със семействата и близките на потребителите, когато има такива, за проучване възможностите за реинтеграция, възстановяване и поддържане на позитивни взаимоотношения. 

Потребителите участват на всеки етап от планирането на дейностите в Резидентната грижа - в изготвянето на оценката на потребностите и индивидуалния план, дават мнение за организацията на дейности, периодично биват анкетирани за качеството на услугата. Екипът ги запознава с всяка промяна в законодателството, което ги касае, мотивират се и заедно с тях се взимат решения за напускане на услугата и започване на самостоятелен начин на живот, когато има обективни условия за това.