facebook
English

www.gavroche-bg.org

Терапия и рехабилитация

Лиценз № Л-3129-612 от 30.09.2021г.

В услугата работи експертен екип от психолог и социален работник.

Ежедневно се проследява емоционалното състояние на потребителите. Извършва се оценка на потребностите, знанията и уменията. Потребителите получават:

- психологическо обследване чрез анкети, въпросници и др., когато е възможно;

- психологическа подкрепа, съобразно индивидуалните потребности, насочена към възстановяване и поддържане на психическото равновесие;

- психологическо консултиране във връзка с личности и социални проблеми, взаимоотношения в услугата, на работното място и др.

- психологическа подкрепа за приемане на себе си, с личните и особеностите и възможностите, адекватна представа за нуждите и уменията, мотивиране за надграждане и развитие;

- подкрепа за приемане и разбиране на обстоятелствата около наличието и/ или липсата на контакти с биологичното семейство, осмисляне и приемане на изоставянето в ранна възраст;

- психологическа подкрепа и съветване при наличие на конфликти, предпазване от агресия и овладяване на собственото поведение;

- бучения за формиране на умения за контрол на поведението и тревожността;

- кризисна интервенция;

- насочване и стимулиране на социални контакти, формиране на приятелства и преодоляване на социалната изолация;

- формиране на учения за общуване, избягване и управление на конфликти, изразяване на мнение и чувства, съобразяване с другия, овладяване на гняв, социално приемливо поведение, вземане на решения и разбиране на собствената роля в обществото;

- поддържане на лични интереси и социализация;

- мотивиране за продължаване на образованието и трудова заетост, професионално ориентиране и насочване;

- развитие на социални умения чрез обучения и консултации с активно участие на потребителите:

индивидуални и групови програми за формиране на социални, граждански и битови умения, здравна и сексуална просвета;

- трудотерапевтични дейности, целящи постигане на самостоятелност и улесняване на участието в обществения живот чрез придобиване на трудови навици и нови умения. 

- развитие на творческия потенциал, естетическото чувство и осигуряване на участие в културния живот на обществото. 

- участие в арт занимания – рисуване, декориране, изработване на колажи, картички, мозайки и др., фотография, посещение на изложби, концерти и други др.

- участия в групови спортни и физически дейности, целящи формиране на двигателни умения;

- осигуряване на възможности за участие в рехабилитационни програми, предоставяни от други организации и участия в рехабилитационни програми;

-  насочване и съдействие за достъп до специализирани здравни, психологически, физически и други грижи според нуждите.

- консултиране и насочване към здравословен начин на живот.