facebook
English

www.gavroche-bg.org

Подкрепа за придобиване на трудови умения

Лиценз № Л-3129-614 от 30.09.2021г.

В услугата се развиват дейности, целящи постигане на самостоятелност и улесняване на участието на потребителите в обществения живот чрез придобиване на трудови навици и нови умения. Развиват се дейности за:

- придобиване на трудови умения;

- поддържане на лични интереси и социализация;

- общуване, изкуство и хоби;

- придобиване на знания, умения и ориентири за заобикалящата среда;

- други дейности, според възможностите и избора на потребителите.

Потребителите получават професионално консултиране, ориентиране и подкрепа при избор на квалификационни курсове и професионална насоченост.  В оценката на потребностите се включва информация за наличието или липсата на образование, нуждата от продължаване на образованието и желанията за професионално развитие на потребителите.

- екипът съдейства на потребителите, според възможностите им, при търсене и намиране на работа;

- използват се алтернативни начини за търсене на работа, обучения за формиране на социални умения за поведение при интервю с работодател, изготвяне на автобиография, мотивационно писмо, задържане на работа, запазване на отношения с колеги и работодател, постоянство и отговорност;

- екипът поддържа контакти с потенциални работодатели, Дирекция „Бюро по труда”  и  др. институции. Проследяват се специализирани програми за трудова ангажираност;

- потребителите са съпровождани и подкрепяни до институции, при попълването на документи и бланки;

- потребителите са информирани за програми за трудова заетост, начини за кандидатстване и се насочват приоритетно към трудова ангажираност, отговаряща на индивидуалните им възможности и избор;

- след назначаване на работа, екипът поддържа контакти с работодателите за създаване на подкрепяща работна среда и решаване на възникнали проблеми;

- потребителите са мотивирани и обучавани за подходящо поведение на работното място, спазване на трудова дисциплина и работно време, взаимоотношения с колеги, сключване на трудов договор, права на работното място и др.

- осигурява се информация и подкрепа за включване в програми за хора с увреждания.