facebook
English

www.gavroche-bg.org

Застъпничество и посредничество

Лиценз № Л-3129-610 от 30.09.2021г.

В рамките на социална услуга „Застъпничество и посредничество“ потребителите получават:

- Обучения по човешки и граждански права;

- Запознаване с видовете насилие, дискриминация и други прояви на предубеждения;

- Практически занимания в индивидуална и групова форма за формиране на умения за анализиране проблемите на средата, търсене на подкрепа в защитата на правата, разбиране на социални явления и проблеми, превенция на дискриминация, агресия и насилие;

- Запознаване с основни нормативни документи, свързани с човешки, социални, граждански, трудови и други права, ролите на институциите, процедури за защита;

- Организиране на срещи с представители на институции за представяне на работата им пред потребителите и търсене на подкрепа;

Екипът заедно с потребителите анализират потребностите, очакванията и затрудненията, които те срещат:

- Потребителите са мотивирани да бъдат активна страна в процеса по защита на правата им;

- Нужната информация се предоставя по достъпен начини спрямо възможностите за разбиране и ползване;

- В работата се включват доброволци – хора с различна експертиза, които да подкрепят потребителите в защитата на правата им.

Екипът придружава при нужда потребителите до институции, органи и други организации:

- В оценката на потребностите се описва нуждата от придружаване на потребителите и нивото им на самостоятелност;

- Когато потребителите са неграмотни или ниско грамотни и не могат да прочетат, напишат, попълнят документи, членовете на екипа извършва тази дейност вместо тях;

- Когато потребителите не познават местни и държавни институции и органи, не могат да се ориентират в града и при други затруднения, екипът ги придружава и заедно с тях осъществява контактите със съответните органи;

- Екипът поддържа контакти със служители от различни и институции и търси съдействие при решаване на казуси, свързани с потребителите;

- Екипът търси и насочва потребителите към други организации, които предоставят конкретни услуги по задоволяване на потребности и подкрепа.

- Екипът подкрепя потребителите в конфликти помежду им и с трети лица/ работодатели, институции, организации и др./, гарантирайки най-добрия интерес и защита на правата.