facebook
English

www.gavroche-bg.org

Приют за бездомни деца

І.  Цели

1.      Осигуряване на  подслон и храна за безпризорни деца;

2.  Психо-социално подкрепяне на деца, преживели насилие. Предпазване на децата от насилие;

3.      Провеждане на дейности по ограмотяване на децата;

4.      Организиране на обучения за социални умения;

5.      Подобряване на здравно-хигиенната култура на децата;

6.      Организиране на свободното време;

7.      Пряка работа с родителите и разширените семейства;

8.      Експертно-консултански дейности;

ІІ. Целева група

1. Преки бенефициенти

- Деца и младежи в риск

- Деца и младежи преживяли насилие

- Деца и младежи от социално слаби семейства

- Бездомни деца

- Деца и младежи, изведени от семейството, поради риск за живота и здравето, с полицейска закрила

Непреки бенифициенти

      - Родители и семейства на деца и младежи в риск

      - Екипа на Сдружение „Гаврош”

      - общността.

ІІІ. Дейности

1. Проучване на нуждите

2. Оценка на нуждите

3. Предоставяне на комплекс социални услуги:

  3.1 Задоволяване на базисните нужди на настанените деца:

  - Капацитет – 15.

 

- Подслон /до 3 месеца/ - децата се настаняват съобразно възрастта, пола и физиолоичните им особености;

- Храна – осигурена е готова топла храна /закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря/, доставена от Стол към „Ученическо и столово хранене” ООД;

- Здравно обслужване –  приютът ползва услугите на личните лекари на децата,

- Осигуряване на лично облекло и грижи за лична хигиена.

3.2 Подкрепа на деца, преживели насилие.

3.3    Организиране на ограмотителни програми и провеждане на сесии по превенция на насилието и обучения за социални умения

3.4    Организиране на свободното време

4. Работа с родителите и семействата - Екипът съветва и консултира членовете на семействата, при нужда ще ги съпровожда до институции.

5. Експертно консултантски дейности.

Настанените деца и младежи получават консултации от психолог, социален работник, педагози. По преценка на екипа се осигуряват консултации от психиатър, логопед, юрист, специалист семейно планиране, Бюро по труда и др.

С децата се осъществяват индивидуални и групови консултации

Услугата преустанови дейността си от 1.09.2017г.

За контакти:

Сдружение „Гаврош”

моб. 0878 140024

e_mail: office@gavroche-bg.org

www.gavroche-bg.org